ALGEMENE VOORWAARDEN VECA BVBA

Toepasselijkheid
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden worden voorgesteld door VECA bvba geïdentificeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer :

BE0687 801 957 met maatschappelijke zetel te 9940 Sleidinge, Wittemoer 60.

Elke bestelling houdt van rechtswege een aanvaarding in van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van enig ander document of voorwaarde. Geen enkele bijzondere voorwaarde kan voorrang hebben op onderhavige voorwaarden, tenzij dit door ons uitdrukkelijk werd aanvaard. Eventuele aankoopvoorwaarden van de koper zijn in geen geval van toepassing. VECA bvba benadrukt dat haar activiteiten inhoudende de verkoop van voedingswaren, een resultaatsverbintenis inhouden ten aanzien van haar kopers.

Het plaatsen van een bestelling, houdt een volledige instemming met de algemene verkoopsvoorwaarden in. VECA bvba behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op haar website op elk tijdstip te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing. De wijzigingen zijn tegenstelbaar vanaf het moment dat ze online staan.
De toepasselijke voorwaarden zijn diegene die van kracht zijn op de datum van bestelling. De consument verklaart meerderjarig te zijn en volledige rechtsbevoegdheid te hebben om zich te verbinden in het kader van deze verkoopvoorwaarden.

Totstandkoming van de overeenkomst
Bestellingen zijn voor ons slechts bindend na onze aanvaarding, alsook de betaling ervan door de koper hetzij via overschrijving op de bankrekening van de verkoper, hetzij via de online betaalsystemen bancontact. Nadat een bestelling bindend is geworden, worden geen annulaties meer aanvaard.

Prijs
Alle prijzen op de website zijn in EUR inclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn de prijzen van de dag waarop de bestelling wordt geplaatst.

Levering & aanvaarding
Onmiddellijk na de levering van de goederen, dient de koper de voedingswaren te controleren en na te gaan of zij overeenstemmen met de bestelde goederen. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken in verband met de conformiteit van de koopwaar moeten binnen de drie werkdagen na de levering per aangetekend schrijven of per e-mail met leesbevestiging meegedeeld worden door de koper aan de verkoper, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Leveringstermijnen
Alle leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel opgegeven.

Aansprakelijkheid
De verkoper kan niet aansprakelijk gehouden worden in het kader van deze overeenkomst behoudens (a) indien en in de mate dat de exoneratie verboden wordt door de toepasselijke wet; en/of (b) in geval van bewezen grove fout. Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze overeenkomst jegens de koper in ieder geval beperkt, behoudens in geval van een bewezen grove fout, tot het bedrag waarop in hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verkoper aanspraak kan gemaakt worden, hetgeen vastgelegd wordt op :
 1.000.000,00 EUR per aanvaard en bewezen schadegeval. Bovendien kan de verkoper in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van indirecte schade zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – schade aan personen of schade aan goederen welke niet het voorwerp uitmaken van de overeenkomst.

Betalingen
In principe zijn alle goederen betaalbaar op het moment van bestelling. Bij niet-betaling van onze facturen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, zal het bedrag van de factuur automatisch, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, vermeerderd worden met een verwijlinterest van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal bovendien een forfaitaire vergoeding van 10% van het bedrag van de factuur met een minimum van 100 EUR verschuldigd zijn ten titel van schadevergoeding om de administratieve kosten m.b.t. een laattijdige betaling te dekken en dit van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling. Nooit zal een betwisting of schadegeval een rechtsgeldige grond kunnen opleveren voor de koper om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

Bevoegdheidsbeding
Onderhavige algemene voorwaarden, de bijbehorende aanhangsels, en de specifieke voorwaarden van de overeenkomst zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.